ផែនទីទំព័រ XML

នេះជាផែនទីទំព័រ XML មួយដែលត្រូវបានសន្មត់ថាត្រូវបានដំណើរការដោយម៉ាស៊ីនស្វែងរកដែលគោរពតាមស្ដង់ដារផែនទីទំព័រ XML ដូច Ask.com, Bing, Google និងក្រុមហ៊ុន Yahoo ។
វាត្រូវបានបង្កើតដោយប្រើ ប្លក, រូបភាព ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមាតិកានិង ផែនទីរបស់ Google ម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្មវិធីជំនួយ by ដល់ Brachhold Arne.
អ្នកអាចរកឃើញបន្ថែមទៀតអំពីបណ្តាញផែនទី XML មាននៅលើ sitemaps.org និង Google បាន បញ្ជីរបស់កម្មវិធីបណ្តាញផែនទី.

URL ដែលអាទិភាពប្ដូរប្រេកង់កែចុងក្រោយ (GMT +)
https://petrpikora.com/2019/10/50​%ជានិច្ច2019-10-13 18:08
https://petrpikora.com/2019/09/50​%ជានិច្ច2019-09-30 17:47
https://petrpikora.com/2019/08/50​%ជានិច្ច2019-08-31 20:03
https://petrpikora.com/2019/07/50​%ជានិច្ច2019-07-31 16:04
https://petrpikora.com/2019/06/50​%ជានិច្ច2019-06-30 08:33
https://petrpikora.com/2019/05/50​%ជានិច្ច2019-05-31 19:38
https://petrpikora.com/2019/04/50​%ជានិច្ច2019-04-30 20:59
https://petrpikora.com/2019/03/50​%ជានិច្ច2019-03-17 14:47
https://petrpikora.com/2019/02/50​%ជានិច្ច2019-02-05 16:55
https://petrpikora.com/2019/01/50​%ជានិច្ច2019-01-23 16:59
https://petrpikora.com/2018/12/50​%ជានិច្ច2018-12-29 08:36
https://petrpikora.com/2018/11/50​%ជានិច្ច2018-11-24 15:11
https://petrpikora.com/2018/10/50​%ជានិច្ច2018-10-13 19:03
https://petrpikora.com/2018/09/50​%ជានិច្ច2018-09-22 09:35
https://petrpikora.com/2018/08/50​%ជានិច្ច2018-08-29 17:31
https://petrpikora.com/2018/07/50​%ជានិច្ច2018-07-27 11:33
https://petrpikora.com/2018/06/50​%ជានិច្ច2018-06-29 10:20
https://petrpikora.com/2018/05/50​%ជានិច្ច2018-05-28 18:25
https://petrpikora.com/2018/04/50​%ជានិច្ច2018-04-29 06:05
https://petrpikora.com/2018/03/50​%ជានិច្ច2018-03-31 21:48
https://petrpikora.com/2018/02/50​%ជានិច្ច2018-02-27 09:15
https://petrpikora.com/2018/01/50​%ជានិច្ច2018-01-31 11:26
https://petrpikora.com/2017/12/50​%ជានិច្ច2017-12-31 15:44
https://petrpikora.com/2017/11/50​%ជានិច្ច2017-11-27 09:50
https://petrpikora.com/2017/10/50​%ជានិច្ច2017-10-31 15:59
https://petrpikora.com/2017/09/50​%ជានិច្ច2017-09-04 10:54
https://petrpikora.com/2017/08/50​%ជានិច្ច2017-08-27 17:16