ផែនទីទំព័រ XML

នេះជាផែនទីទំព័រ XML មួយដែលត្រូវបានសន្មត់ថាត្រូវបានដំណើរការដោយម៉ាស៊ីនស្វែងរកដែលគោរពតាមស្ដង់ដារផែនទីទំព័រ XML ដូច Ask.com, Bing, Google និងក្រុមហ៊ុន Yahoo ។
វាត្រូវបានបង្កើតដោយប្រើ ប្លក, រូបភាព ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមាតិកានិង ផែនទីរបស់ Google ម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្មវិធីជំនួយ by ដល់ Brachhold Arne.
អ្នកអាចរកឃើញបន្ថែមទៀតអំពីបណ្តាញផែនទី XML មាននៅលើ sitemaps.org និង Google បាន បញ្ជីរបស់កម្មវិធីបណ្តាញផែនទី.

URL ដែលអាទិភាពប្ដូរប្រេកង់កែចុងក្រោយ (GMT +)
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/adobe-after-effects/40​%ជានិច្ច2019-09-30 03:55
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/adobe-dreamweaver/40​%ជានិច្ច2019-09-30 04:14
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/adobe-illustrator/40​%ជានិច្ច2019-09-30 03:47
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/adobe-indesign/40​%ជានិច្ច2019-09-30 03:58
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/adobe-photoshop/40​%ជានិច្ច2019-09-30 03:45
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/adobe-photoshop-lightroom/40​%ជានិច្ច2019-09-30 04:07
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/adobe-premiere-pro/40​%ជានិច្ច2019-09-30 04:03
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/adobe-systems/40​%ជានិច្ច2019-09-30 04:14
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/adsense/40​%ជានិច្ច2019-09-27 05:44
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/android/40​%ជានិច្ច2019-09-27 05:54
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/api/40​%ជានិច្ច2019-09-27 07:49
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/asistent-google/40​%ជានិច្ច2019-09-27 07:32
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/assassins/40​%ជានិច្ច2018-10-02 05:36
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/barokni-hudba/40​%ជានិច្ច2018-10-02 08:29
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/baroko/40​%ជានិច្ច2018-10-02 08:29
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/cesky-raj/40​%ជានិច្ច2018-05-02 16:37
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/charles-aznavour/40​%ជានិច្ច2018-10-02 03:20
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/code/40​%ជានិច្ច2019-06-12 13:44
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/command/40​%ជានិច្ច2019-06-12 13:44
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/cookie/40​%ជានិច្ច2019-09-27 08:27
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/creed/40​%ជានិច្ច2018-10-02 05:36
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/disk-google/40​%ជានិច្ច2019-09-27 06:47
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/donald-trump/40​%ជានិច្ច2019-02-02 15:41
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/drabovna/40​%ជានិច្ច2018-06-03 12:17
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/emba/40​%ជានិច្ច2018-10-02 08:45
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/emba-spol-s-r-o/40​%ជានិច្ច2018-10-02 08:45
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/examples/40​%ជានិច្ច2019-06-12 13:44
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/fotbal/40​%ជានិច្ច2018-10-02 03:04
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/frydstejnsko/40​%ជានិច្ច2018-06-03 12:17
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/gmail/40​%ជានិច្ច2019-09-27 07:56
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/google/40​%ជានិច្ច2019-09-27 08:27
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/google-ads/40​%ជានិច្ច2019-09-27 05:47
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/google-adsense/40​%ជានិច្ច2019-09-27 05:44
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/google-alerts/40​%ជានិច្ច2019-09-27 05:50
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/google-analytics/40​%ជានិច្ច2019-09-27 05:51
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/google-answers/40​%ជានិច្ច2019-09-27 05:56
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/google-apps-for-work/40​%ជានិច្ច2019-09-27 05:58
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/google-chrome/40​%ជានិច្ច2019-09-27 06:59
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/google-code/40​%ជានិច្ច2019-09-27 08:11
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/google-cookie/40​%ជានិច្ច2019-09-27 08:27
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/google-desktop-search/40​%ជានិច្ច2019-09-27 06:02
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/google-directory/40​%ជានិច្ច2019-09-27 06:03
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/google-earth/40​%ជានិច្ច2019-09-27 06:49
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/google-mail/40​%ជានិច្ច2019-09-27 07:56
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/google-product-search/40​%ជានិច្ច2019-09-27 07:09
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/google-reader/40​%ជានិច្ច2019-09-27 08:19
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/google-scholar/40​%ជានិច្ច2019-09-27 07:37
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/google-sketchup/40​%ជានិច្ច2019-09-27 08:05
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/google-tag-manager/40​%ជានិច្ច2019-09-27 07:41
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/google-url-shortener/40​%ជានិច្ច2019-09-27 08:24
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/google-wave/40​%ជានិច្ច2019-09-27 08:22
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/google-web-api/40​%ជានិច្ច2019-09-27 07:49
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/google-web-toolkit/40​%ជានិច្ច2019-09-27 08:11
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/google-2/40​%ជានិច្ច2019-09-27 08:08
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/googlebot/40​%ជានិច្ច2019-09-27 05:42
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/hora/40​%ជានិច្ច2018-06-05 15:23
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/hudba/40​%ជានិច្ច2018-10-02 03:20
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/hurricane/40​%ជានិច្ច2018-10-02 02:44
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/irma/40​%ជានិច្ច2018-10-02 02:44
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/jennifer-lopez/40​%ជានិច្ច2018-10-02 06:28
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/jizera/40​%ជានិច្ច2018-06-02 05:03
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/jizerky/40​%ជានិច្ច2018-06-05 15:23
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/jizerske-hory/40​%ជានិច្ច2018-10-02 08:45
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/karel-gott/40​%ជានិច្ច2019-10-02 08:32
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/karkonosze/40​%ជានិច្ច2018-05-02 16:20
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/koberovsky-hrbet/40​%ជានិច្ច2018-06-03 12:17
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/kravi-hora/40​%ជានិច្ច2018-05-24 03:42
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/krkonose/40​%ជានិច្ច2018-06-07 13:41
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/krkonossky-narodni-park/40​%ជានិច្ច2018-06-01 18:01
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/krnap/40​%ជានិច្ច2018-06-01 18:01
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/line/40​%ជានិច្ច2019-06-12 13:44
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/lisny/40​%ជានិច្ច2018-06-03 12:17
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/lysa-hora/40​%ជានិច្ច2018-05-03 02:59
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/maloskalsko/40​%ជានិច្ច2018-06-03 12:17
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/mapy-google/40​%ជានិច្ច2019-09-27 07:05
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/minecraft-dungeons/40​%ជានិច្ច2019-06-11 16:07
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/minecraft-earth/40​%ជានិច្ច2019-06-11 16:08
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/mistrovstvi-sveta/40​%ជានិច្ច2018-10-02 03:04
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/music/40​%ជានិច្ច2018-10-02 03:20
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/nakupy-google/40​%ជានិច្ច2019-09-27 07:09
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/obrazky-google/40​%ជានិច្ច2019-09-27 07:02
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/odyssey/40​%ជានិច្ច2018-10-02 05:36
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/olivetska-hora/40​%ជានិច្ច2018-05-03 02:40
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/orkut/40​%ជានិច្ច2019-09-27 08:15
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/pagerank/40​%ជានិច្ច2019-09-27 05:42
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/paseky-nad-jizerou/40​%ជានិច្ច2018-10-02 08:45
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/patrick-mahomes/40​%ជានិច្ច2018-10-02 05:56
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/pec-pod-snezkou/40​%ជានិច្ច2018-05-28 13:35
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/penkavci-vrch/40​%ជានិច្ច2018-05-24 03:47
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/picasa/40​%ជានិច្ច2019-09-27 08:01
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/prales/40​%ជានិច្ច2018-06-02 05:03
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/prekladac-google/40​%ជានិច្ច2019-09-27 07:39
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/python/40​%ជានិច្ច2019-06-12 13:44
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/python-code-examples/40​%ជានិច្ច2019-06-12 13:44
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/riesengebirge/40​%ជានិច្ច2018-05-02 16:20
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/rokytnice/40​%ជានិច្ច2018-05-03 02:59
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/rokytnice-nad-jizerou/40​%ជានិច្ច2018-05-03 02:59
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/script/40​%ជានិច្ច2019-06-12 13:44
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/shortener/40​%ជានិច្ច2019-09-27 08:24
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/sketchup/40​%ជានិច្ច2019-09-27 08:05
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/skladatel/40​%ជានិច្ច2018-10-02 03:20
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/skupiny-google/40​%ជានិច្ច2019-09-27 06:51
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/smrek/40​%ជានិច្ច2018-06-05 15:23
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/smrk/40​%ជានិច្ច2018-06-05 15:23
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/snehovsko/40​%ជានិច្ច2018-06-03 12:17
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/sokol/40​%ជានិច្ច2018-06-03 12:17
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/sudety/40​%ជានិច្ច2018-05-02 16:20
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/tepersko/40​%ជានិច្ច2018-06-03 12:17
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/translator/40​%ជានិច្ច2019-09-27 07:39
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/udoli-jizery/40​%ជានិច្ច2018-06-03 12:17
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/upozorneni-google/40​%ជានិច្ច2019-09-27 05:50
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/vranovsky-hrbet/40​%ជានិច្ច2018-06-03 12:17
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/vratsko/40​%ជានិច្ច2018-06-03 12:17
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/vrbatovo-navrsi/40​%ជានិច្ច2018-06-07 13:41
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/vrchol/40​%ជានិច្ច2018-06-05 15:23
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/weby-google/40​%ជានិច្ច2019-09-27 07:30
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/wordpress/40​%ជានិច្ច2018-10-03 05:28
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/zalsky-hrbet/40​%ជានិច្ច2018-06-01 13:31
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/zapadonilska-horecka/40​%ជានិច្ច2018-10-02 05:08
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/zbirohy/40​%ជានិច្ច2018-06-03 12:17
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/zkracovac/40​%ជានិច្ច2019-09-27 08:24
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/zpevak/40​%ជានិច្ច2018-10-02 03:20
https://petrpikora.com/knowledge-base/tag/zpravy-google/40​%ជានិច្ច2019-09-27 07:07