តន្ត្រីអាស៊ីមានរចនាប័ទ្មតន្ត្រីខុសៗគ្នាជាច្រើនដែលមានប្រភពមកពីបណ្តាប្រទេសអាស៊ីជាច្រើន។

គ្មានផលិតផលត្រូវបានឃើញដូចនឹងការជ្រើសរើសរបស់អ្នក។