តន្ត្រី Avant-garde គឺជាតន្ត្រីដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងការពិសោធន៍ឬការច្នៃប្រឌិតក្នុងវិស័យរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងពាក្យ« avant-garde »សំដៅទៅលើការរិះគន់លើអនុសញ្ញាសាស្ដ្រដែលមានស្រាប់ការបដិសេធនៃស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក្នុងការពេញចិត្តនៃធាតុដើមតែមួយគត់ឬដើម និងគំនិតនៃការជំទាស់ដោយចេតនាឬការកាត់បន្ថយទស្សនិកជន។

គ្មានផលិតផលត្រូវបានឃើញដូចនឹងការជ្រើសរើសរបស់អ្នក។