ផែនទីទំព័រ XML

នេះជាផែនទីទំព័រ XML មួយដែលត្រូវបានសន្មត់ថាត្រូវបានដំណើរការដោយម៉ាស៊ីនស្វែងរកដែលគោរពតាមស្ដង់ដារផែនទីទំព័រ XML ដូច Ask.com, Bing, Google និងក្រុមហ៊ុន Yahoo ។
វាត្រូវបានបង្កើតដោយប្រើ ប្លក, រូបភាព ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមាតិកានិង ផែនទីរបស់ Google ម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្មវិធីជំនួយ by ដល់ Brachhold Arne.
អ្នកអាចរកឃើញបន្ថែមទៀតអំពីបណ្តាញផែនទី XML មាននៅលើ sitemaps.org និង Google បាន បញ្ជីរបស់កម្មវិធីបណ្តាញផែនទី.

URL ដែលអាទិភាពប្ដូរប្រេកង់កែចុងក្រោយ (GMT +)
https://petrpikora.com/category/adobe-acrobat/40​%ជានិច្ច2018-12-23 09:10
https://petrpikora.com/category/adobe-after-effects/40​%ជានិច្ច2018-12-23 09:10
https://petrpikora.com/category/adobe-animate/40​%ជានិច្ច2018-12-23 09:10
https://petrpikora.com/category/adobe-audition/40​%ជានិច្ច2018-12-23 09:10
https://petrpikora.com/category/adobe-behance/40​%ជានិច្ច2018-12-23 09:10
https://petrpikora.com/category/adobe-bridge/40​%ជានិច្ច2018-12-23 09:10
https://petrpikora.com/category/adobe-camera-raw/40​%ជានិច្ច2018-12-23 09:10
https://petrpikora.com/category/adobe-character-animator/40​%ជានិច្ច2018-12-23 09:10
https://petrpikora.com/category/adobe-creative-cloud/40​%ជានិច្ច2018-12-23 09:10
https://petrpikora.com/category/adobe-dimension/40​%ជានិច្ច2018-12-23 09:10
https://petrpikora.com/category/adobe-dreamweaver/40​%ជានិច្ច2018-12-23 09:10
https://petrpikora.com/category/adobe-fuse/40​%ជានិច្ច2018-12-23 09:10
https://petrpikora.com/category/adobe-illustrator/40​%ជានិច្ច2018-12-23 09:10
https://petrpikora.com/category/adobe-incopy/40​%ជានិច្ច2018-12-23 09:10
https://petrpikora.com/category/adobe-indesign/40​%ជានិច្ច2018-12-23 09:10
https://petrpikora.com/category/adobe-lightroom/40​%ជានិច្ច2018-12-23 09:10
https://petrpikora.com/category/adobe-media-encoder/40​%ជានិច្ច2018-12-23 09:10
https://petrpikora.com/category/adobe-muse/40​%ជានិច្ច2018-12-23 09:10
https://petrpikora.com/category/adobe-photoshop/40​%ជានិច្ច2018-12-23 09:10
https://petrpikora.com/category/adobe-prelude/40​%ជានិច្ច2018-12-23 09:10
https://petrpikora.com/category/adobe-premiere-pro/40​%ជានិច្ច2018-12-23 09:10
https://petrpikora.com/category/adobe-premiere-rush/40​%ជានិច្ច2018-12-23 09:10
https://petrpikora.com/category/adobe-reader/40​%ជានិច្ច2018-12-23 09:10
https://petrpikora.com/category/adobe-spark/40​%ជានិច្ច2018-12-23 09:10
https://petrpikora.com/category/adobe-xd/40​%ជានិច្ច2018-12-23 09:10
https://petrpikora.com/category/aktuality/40​%ជានិច្ច2018-10-13 17:03
https://petrpikora.com/category/animovane-fotografie/40​%ជានិច្ច2019-08-21 17:08
https://petrpikora.com/category/animovane-obrazky/40​%ជានិច្ច2019-08-21 17:08
https://petrpikora.com/category/blog/40​%ជានិច្ច2019-08-22 16:26
https://petrpikora.com/category/blogger/40​%ជានិច្ច2019-08-03 10:37
https://petrpikora.com/category/cesky-raj/40​%ជានិច្ច2019-08-22 16:26
https://petrpikora.com/category/drony/40​%ជានិច្ច2018-04-10 03:25
https://petrpikora.com/category/drupal/40​%ជានិច្ច2018-04-03 03:30
https://petrpikora.com/category/elektronika/40​%ជានិច្ច2018-09-22 07:35
https://petrpikora.com/category/emba/40​%ជានិច្ច2019-04-25 15:12
https://petrpikora.com/category/fotografie/40​%ជានិច្ច2019-08-17 09:00
https://petrpikora.com/category/gdpr/40​%ជានិច្ច2018-05-18 07:03
https://petrpikora.com/category/historicke-fotografie/40​%ជានិច្ច2018-04-14 08:07
https://petrpikora.com/category/hry/40​%ជានិច្ច2018-03-27 16:38
https://petrpikora.com/category/html/40​%ជានិច្ច2018-04-03 03:30
https://petrpikora.com/category/hudba-ke-stazeni/40​%ជានិច្ច2018-08-11 19:53
https://petrpikora.com/category/jizerske-hory/40​%ជានិច្ច2019-07-10 17:04
https://petrpikora.com/category/joomla/40​%ជានិច្ច2018-04-03 03:30
https://petrpikora.com/category/krkonose/40​%ជានិច្ច2019-08-10 07:05
https://petrpikora.com/category/magento/40​%ជានិច្ច2018-04-03 03:30
https://petrpikora.com/category/mikrosvet/40​%ជានិច្ច2018-05-28 16:25
https://petrpikora.com/category/minecraft/40​%ជានិច្ច2018-03-31 18:38
https://petrpikora.com/category/music-and-songs/40​%ជានិច្ច2018-11-24 14:11
https://petrpikora.com/category/nezarazene/40​%ជានិច្ច2019-08-18 12:16
https://petrpikora.com/category/opencart/40​%ជានិច្ច2018-04-03 03:30
https://petrpikora.com/category/osobnosti/40​%ជានិច្ច2018-03-14 05:58
https://petrpikora.com/category/photos/40​%ជានិច្ច2019-01-23 15:59
https://petrpikora.com/category/prestashop/40​%ជានិច្ច2018-04-03 03:30
https://petrpikora.com/category/reality-nemovitosti/40​%ជានិច្ច2018-07-17 13:55
https://petrpikora.com/category/sablony/40​%ជានិច្ច2018-04-03 03:30
https://petrpikora.com/category/software/40​%ជានិច្ច2019-03-02 20:31
https://petrpikora.com/category/sopky/40​%ជានិច្ច2019-06-08 10:31
https://petrpikora.com/category/strojove-uceni/40​%ជានិច្ច2018-03-31 19:48
https://petrpikora.com/category/themes/40​%ជានិច្ច2019-07-27 14:19
https://petrpikora.com/category/umela-inteligence/40​%ជានិច្ច2018-03-31 19:48
https://petrpikora.com/category/videa/40​%ជានិច្ច2019-08-15 16:15
https://petrpikora.com/category/virtuemart/40​%ជានិច្ច2018-04-03 03:30
https://petrpikora.com/category/woocommerce/40​%ជានិច្ច2018-04-03 03:30
https://petrpikora.com/category/wordpress/40​%ជានិច្ច2019-07-27 14:19
https://petrpikora.com/category/wordpress-themes/40​%ជានិច្ច2019-07-27 14:19
https://petrpikora.com/category/zahranici/40​%ជានិច្ច2019-06-08 10:31
https://petrpikora.com/category/zvirata/40​%ជានិច្ច2018-07-09 13:08