ផែនទីទំព័រ XML

នេះជាផែនទីទំព័រ XML មួយដែលត្រូវបានសន្មត់ថាត្រូវបានដំណើរការដោយម៉ាស៊ីនស្វែងរកដែលគោរពតាមស្ដង់ដារផែនទីទំព័រ XML ដូច Ask.com, Bing, Google និងក្រុមហ៊ុន Yahoo ។
វាត្រូវបានបង្កើតដោយប្រើ ប្លក, រូបភាព ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមាតិកានិង ផែនទីរបស់ Google ម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្មវិធីជំនួយ by ដល់ Brachhold Arne.
អ្នកអាចរកឃើញបន្ថែមទៀតអំពីបណ្តាញផែនទី XML មាននៅលើ sitemaps.org និង Google បាន បញ្ជីរបស់កម្មវិធីបណ្តាញផែនទី.

URL ដែលអាទិភាពប្ដូរប្រេកង់កែចុងក្រោយ (GMT +)
https://petrpikora.com/knowledge-base/adobe-dreamweaver/90​%ជានិច្ច2019-09-30 06:14
https://petrpikora.com/knowledge-base/adobe-photoshop-lightroom/90​%ជានិច្ច2019-09-30 06:07
https://petrpikora.com/knowledge-base/adobe-premiere-pro/90​%ជានិច្ច2019-09-30 06:03
https://petrpikora.com/knowledge-base/adobe-indesign/90​%ជានិច្ច2019-09-30 05:58
https://petrpikora.com/knowledge-base/adobe-after-effects/90​%ជានិច្ច2019-09-30 05:55
https://petrpikora.com/knowledge-base/adobe-illustrator/90​%ជានិច្ច2019-09-30 05:48
https://petrpikora.com/knowledge-base/adobe-photoshop/90​%ជានិច្ច2019-09-30 05:50
https://petrpikora.com/knowledge-base/google-cookie/90​%ជានិច្ច2019-09-27 10:28
https://petrpikora.com/knowledge-base/google-url-shortener/90​%ជានិច្ច2019-09-27 10:24
https://petrpikora.com/knowledge-base/google-wave/90​%ជានិច្ច2019-09-27 10:22
https://petrpikora.com/knowledge-base/google-reader/90​%ជានិច្ច2019-09-27 10:19
https://petrpikora.com/knowledge-base/orkut/90​%ជានិច្ច2019-09-27 10:15
https://petrpikora.com/knowledge-base/google-code/90​%ជានិច្ច2019-09-27 10:11
https://petrpikora.com/knowledge-base/google/90​%ជានិច្ច2019-09-27 10:08
https://petrpikora.com/knowledge-base/sketchup/90​%ជានិច្ច2019-09-27 10:05
https://petrpikora.com/knowledge-base/picasa/90​%ជានិច្ច2019-09-27 10:01
https://petrpikora.com/knowledge-base/gmail/90​%ជានិច្ច2019-09-27 09:58
https://petrpikora.com/knowledge-base/google-web-api/90​%ជានិច្ច2019-09-27 09:49
https://petrpikora.com/knowledge-base/google-tag-manager/90​%ជានិច្ច2019-09-27 09:41
https://petrpikora.com/knowledge-base/prekladac-google/90​%ជានិច្ច2019-09-27 09:39
https://petrpikora.com/knowledge-base/google-scholar/90​%ជានិច្ច2019-09-27 09:37
https://petrpikora.com/knowledge-base/asistent-google/90​%ជានិច្ច2019-09-27 09:32
https://petrpikora.com/knowledge-base/weby-google/90​%ជានិច្ច2019-09-27 09:30
https://petrpikora.com/knowledge-base/nakupy-google/90​%ជានិច្ច2019-09-27 09:09
https://petrpikora.com/knowledge-base/zpravy-google/90​%ជានិច្ច2019-09-27 09:07
https://petrpikora.com/knowledge-base/mapy-google/90​%ជានិច្ច2019-09-27 09:05
https://petrpikora.com/knowledge-base/obrazky-google/90​%ជានិច្ច2019-09-27 09:02
https://petrpikora.com/knowledge-base/google-chrome/90​%ជានិច្ច2019-09-27 08:59
https://petrpikora.com/knowledge-base/skupiny-google/90​%ជានិច្ច2019-09-27 08:51
https://petrpikora.com/knowledge-base/google-earth/90​%ជានិច្ច2019-09-27 08:49
https://petrpikora.com/knowledge-base/disk-google/90​%ជានិច្ច2019-09-27 08:47
https://petrpikora.com/knowledge-base/google-directory/90​%ជានិច្ច2019-09-27 08:03
https://petrpikora.com/knowledge-base/google-desktop-search/90​%ជានិច្ច2019-09-27 08:02
https://petrpikora.com/knowledge-base/google-apps-for-work/90​%ជានិច្ច2019-09-27 07:58
https://petrpikora.com/knowledge-base/google-answers/90​%ជានិច្ច2019-09-27 07:59
https://petrpikora.com/knowledge-base/android/90​%ជានិច្ច2019-09-27 07:54
https://petrpikora.com/knowledge-base/google-analytics/90​%ជានិច្ច2019-09-27 07:51
https://petrpikora.com/knowledge-base/upozorneni-google/90​%ជានិច្ច2019-09-27 07:50
https://petrpikora.com/knowledge-base/google-ads/90​%ជានិច្ច2019-09-27 07:47
https://petrpikora.com/knowledge-base/google-adsense/90​%ជានិច្ច2019-09-27 07:44
https://petrpikora.com/knowledge-base/pagerank-google/90​%ជានិច្ច2019-09-27 07:42