ផែនទីទំព័រ XML

នេះជាផែនទីទំព័រ XML មួយដែលត្រូវបានសន្មត់ថាត្រូវបានដំណើរការដោយម៉ាស៊ីនស្វែងរកដែលគោរពតាមស្ដង់ដារផែនទីទំព័រ XML ដូច Ask.com, Bing, Google និងក្រុមហ៊ុន Yahoo ។
វាត្រូវបានបង្កើតដោយប្រើ ប្លក, រូបភាព ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមាតិកានិង ផែនទីរបស់ Google ម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្មវិធីជំនួយ by ដល់ Brachhold Arne.
អ្នកអាចរកឃើញបន្ថែមទៀតអំពីបណ្តាញផែនទី XML មាននៅលើ sitemaps.org និង Google បាន បញ្ជីរបស់កម្មវិធីបណ្តាញផែនទី.

URL ដែលអាទិភាពប្ដូរប្រេកង់កែចុងក្រោយ (GMT +)
https://petrpikora.com/question/jak-hrat-far-cry-5-pro-playstation-ps4/90​%ជានិច្ច2018-03-26 18:02
https://petrpikora.com/question/kde-stahnout-far-cry-5-pro-playstation-ps4-zdarma/90​%ជានិច្ច2018-03-26 18:01
https://petrpikora.com/question/jak-vyhrat-sportku/90​%ជានិច្ច2018-03-21 06:31
https://petrpikora.com/question/jak-vyhrat-v-loterii/90​%ជានិច្ច2018-03-21 06:30
https://petrpikora.com/question/jak-nainstalovat-moodle/90​%ជានិច្ច2018-03-15 17:42
https://petrpikora.com/question/jak-nainstalovat-creators-update/90​%ជានិច្ច2018-03-15 17:39
https://petrpikora.com/question/jak-nainstalovat-minecraft/90​%ជានិច្ច2018-03-15 17:38
https://petrpikora.com/question/jak-nainstalovat-wordpress/90​%ជានិច្ច2018-03-15 17:35
https://petrpikora.com/question/jak-nainstalovat-windows-10/90​%ជានិច្ច2018-03-15 17:34
https://petrpikora.com/question/jak-se-naucit-anglicky/90​%ជានិច្ច2018-03-15 06:23
https://petrpikora.com/question/co-je-spring-creators-update-pro-windows-10/90​%ជានិច្ច2018-03-14 19:16
https://petrpikora.com/question/co-je-strojove-uceni/90​%ជានិច្ច2018-03-14 19:11
https://petrpikora.com/question/jak-napsat-zivotopis/90​%ជានិច្ច2018-03-14 18:39
https://petrpikora.com/question/jak-vyrust/90​%ជានិច្ច2018-03-14 18:38
https://petrpikora.com/question/jak-cestovat-zadarmo/90​%ជានិច្ច2018-03-14 18:37
https://petrpikora.com/question/jak-vytvorit-stranku/90​%ជានិច្ច2018-03-14 18:36
https://petrpikora.com/question/co-je-volna-energie/90​%ជានិច្ច2018-03-14 18:34
https://petrpikora.com/question/jak-zhubnout/90​%ជានិច្ច2018-03-14 18:28
https://petrpikora.com/question/jak-se-naucit-varit/90​%ជានិច្ច2018-03-14 18:25
https://petrpikora.com/question/jak-se-stat-youtuberem/90​%ជានិច្ច2018-03-14 18:23
https://petrpikora.com/question/co-je-umela-inteligence/90​%ជានិច្ច2018-03-14 18:22
https://petrpikora.com/question/jak-vydelat-penize/90​%ជានិច្ច2018-03-14 18:20
https://petrpikora.com/question/jak-byt-prvni-na-google/90​%ជានិច្ច2018-03-14 18:19
https://petrpikora.com/question/jak-najit-praci/90​%ជានិច្ច2018-03-14 17:49
https://petrpikora.com/question/jak-vytvorit-chat/90​%ជានិច្ច2018-03-14 17:48
https://petrpikora.com/question/jak-se-naucit-hrat-na-kytaru/90​%ជានិច្ច2018-03-14 17:46
https://petrpikora.com/question/jak-se-naucit-programovat/90​%ជានិច្ច2018-03-14 17:41
https://petrpikora.com/question/jak-vytvorit-video/90​%ជានិច្ច2018-03-14 17:37
https://petrpikora.com/question/jak-se-naucit-zpivat/90​%ជានិច្ច2018-03-14 17:36
https://petrpikora.com/question/jak-se-stat-zpevackou/90​%ជានិច្ច2018-03-14 17:35
https://petrpikora.com/question/jak-naprogramovat-umelou-inteligenci/90​%ជានិច្ច2018-03-14 17:33
https://petrpikora.com/question/jak-naprogramovat-vlastni-hru/90​%ជានិច្ច2018-03-14 17:31