ផែនទីទំព័រ XML

នេះជាផែនទីទំព័រ XML មួយដែលត្រូវបានសន្មត់ថាត្រូវបានដំណើរការដោយម៉ាស៊ីនស្វែងរកដែលគោរពតាមស្ដង់ដារផែនទីទំព័រ XML ដូច Ask.com, Bing, Google និងក្រុមហ៊ុន Yahoo ។
វាត្រូវបានបង្កើតដោយប្រើ ប្លក, រូបភាព ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមាតិកានិង ផែនទីរបស់ Google ម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្មវិធីជំនួយ by ដល់ Brachhold Arne.
អ្នកអាចរកឃើញបន្ថែមទៀតអំពីបណ្តាញផែនទី XML មាននៅលើ sitemaps.org និង Google បាន បញ្ជីរបស់កម្មវិធីបណ្តាញផែនទី.

URL ដែលអាទិភាពប្ដូរប្រេកង់កែចុងក្រោយ (GMT +)
https://petrpikora.com/question/gdpr-jak-postupovat-manual/90​%ជានិច្ច2018-05-18 09:28
https://petrpikora.com/question/gdpr-navod/90​%ជានិច្ច2018-05-18 09:27
https://petrpikora.com/question/co-znamena-gdpr/90​%ជានិច្ច2018-05-18 09:25
https://petrpikora.com/question/jak-vytvorit-gdpr/90​%ជានិច្ច2018-05-18 09:24
https://petrpikora.com/question/co-je-gdpr/90​%ជានិច្ច2018-05-18 08:56
https://petrpikora.com/question/kdo-chyta-v-zite/90​%ជានិច្ច2018-05-16 18:14
https://petrpikora.com/question/kdo-to-vi/90​%ជានិច្ច2018-05-16 18:14
https://petrpikora.com/question/kdo-prezije/90​%ជានិច្ច2018-05-16 18:13
https://petrpikora.com/question/kdo-podepsal-antichartu/90​%ជានិច្ច2018-05-16 18:13
https://petrpikora.com/question/kdo-zemre-v-ulici/90​%ជានិច្ច2018-05-16 18:12
https://petrpikora.com/question/kdo-mi-vola/90​%ជានិច្ច2018-05-16 18:12
https://petrpikora.com/question/kdo-je-rudy-john/90​%ជានិច្ច2018-05-16 18:11
https://petrpikora.com/question/kdo-ma-dnes-svatek/90​%ជានិច្ច2018-05-16 18:11
https://petrpikora.com/question/kdo-vyhraje-robinsonuv-ostrov/90​%ជានិច្ច2018-05-16 18:10
https://petrpikora.com/question/kdo-vyhraje-volby/90​%ជានិច្ច2018-05-16 18:10
https://petrpikora.com/question/co-je-spinner/90​%ជានិច្ច2018-05-16 09:52
https://petrpikora.com/question/co-s-sebou-na-dovolenou/90​%ជានិច្ច2018-05-16 09:51
https://petrpikora.com/question/co-jist-pri-prujmu/90​%ជានិច្ច2018-05-16 09:50
https://petrpikora.com/question/co-k-veceri/90​%ជានិច្ច2018-05-16 09:49
https://petrpikora.com/question/co-k-obedu/90​%ជានិច្ច2018-05-16 09:48
https://petrpikora.com/question/co-je-luskoun/90​%ជានិច្ច2018-05-16 09:46
https://petrpikora.com/question/co-je-adhd/90​%ជានិច្ច2018-05-16 09:39
https://petrpikora.com/question/co-delat-kdyz-se-nudim/90​%ជានិច្ច2018-05-16 09:38
https://petrpikora.com/question/co-je-mi-drop/90​%ជានិច្ច2018-05-16 09:37
https://petrpikora.com/question/co-je-mechanismus-z-antikythery/90​%ជានិច្ច2018-05-16 09:35
https://petrpikora.com/question/kde-koupit-pragu-v3s/90​%ជានិច្ច2018-05-04 09:34