សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រនេះដែលមានរូបថតនៃឋានសួគ៌បូហេម៉ាយភ្នំដ៏ធំនិងភ្នំជីហ្សេរ៉ា។
ជាវប្រចាំ សូមចុច YouTube នៅទីនេះ.

ប្រកាសទាំងអស់ដែលបានដាក់ស្លាកនៅក្នុង: emba s ro