តើ GDPR គឺជាអ្វី?

GDPR - បទបញ្ជាការពារទិន្នន័យទូទៅ។ ច្បាប់ស្តីពីការការពារទិន្នន័យទូទៅ (ច្បាប់ទូទៅនៃការការពារទិន្នន័យ, GDPR), ការអនុវត្តន៍ច្បាប់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ (EU) ។ 2016 / 679 ze dne 27 ។

អាន​បន្ថែម
ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ