យក្ស, ភ្នំយក្ស, សួនមនោរម្យឆែក

GDPR

  • តើ GDPR គឺជាអ្វី? អានបន្ថែម>

    តើ GDPR គឺជាអ្វី?

    GDPR - បទបញ្ជាការពារទិន្នន័យទូទៅ។ បទប្បញ្ញត្តិការពារទូទៅទិន្នន័យ, អក្សរកាត់ទៅ GDPR, បទបញ្ជាចំណងជើងពេញ 2016 / 679 នៃសភាអឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រឹក្សា (27) នៃ 2016 ។ ខែមេសា 95 ស្តីពីការការពារបុគ្គលទាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននិងលើចលនាដោយឥតគិតថ្លៃនៃទិន្នន័យបែបនោះហើយលុបចោលនូវសេចក្តីបង្គាប់ 46 / XNUMX / EC (បទបញ្ជាទូទៅ [... ]

ត្រលប់ទៅ កំពូល