យក្ស, ភ្នំយក្ស, សួនមនោរម្យឆែក
រូបថតរូបថតរបស់ព្រះច័ន្ទ

រូបថតរបស់ព្រះច័ន្ទ

by
ចែករំលែក
សូមរង់ចាំ ...

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

ត្រលប់ទៅ កំពូល