យក្ស, ភ្នំយក្ស, សួនមនោរម្យឆែក
សត្វរូបថត rhinoceros, rhinoceros

រូបថត rhinoceros, rhinoceros

by
ចែករំលែក
សូមរង់ចាំ ...

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

ត្រលប់ទៅ កំពូល