ឃាតកសាសនាកុសល

ការសម្លាប់រង្គាលសាសនា Assassin's Odyssey Assassin's Creed Odyssey គឺជាសកម្មភាពដើរតួនាពេលខាងមុខនេះ វីដេអូ ហ្គេមដែលបង្កើតឡើងដោយ Ubisoft Quebec និងបោះពុម្ពផ្សាយដោយ Ubisoft ។ វាគឺជាការដំឡើងដ៏សំខាន់ទីដប់មួយនិងជាទូទៅ 20,

អាន​បន្ថែម