តន្ត្រីប្លែកៗ

អ្នកអាចរកឃើញនូវអ្វីដែលអ្នកចង់បានដើម្បីប្រើ 1600 ឬ 1750 ។ អ្នកអាចមើលឃើញនូវអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ អ្នកអាចប្រើវាបានហើយអ្នកនឹងឃើញវា។

អាន​បន្ថែម

បង្កើតតន្ត្រី

អ្នកអាចរកមើលត្រាប់តាមការសម្តែងរបស់អ្នកដោយប្រើវីនដូរស្តារ។ កុំភ្លេចថាបើសិនជាអ្នកចង់បានអ្វីមួយនោះអ្នកនឹងត្រូវធ្វើដូចតទៅនេះ។ ទាំងអស់myšlenkou

អាន​បន្ថែម