តន្ត្រីប្លែកៗ

អ្នកអាចរកឃើញនូវអ្វីដែលអ្នកចង់បានដើម្បីប្រើ 1600 ឬ 1750 ។ អ្នកអាចមើលឃើញនូវអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ អ្នកអាចប្រើវាបានហើយអ្នកនឹងឃើញវា។

អាន​បន្ថែម