យក្ស, ភ្នំយក្ស, សួនមនោរម្យឆែក

ក្រុមមួយ

  • ក្រុមព្យាណូភ្លេង អានបន្ថែម>

    ក្រុមព្យាណូភ្លេង

    F5, C5, F5, # 4 មួយ, C5, F4, A4, C5, F5, C5, G5, D, # 5 F5, D5, C5, # 4 មួយ, C5, F5, F5, C5, F5, A4, # 4 មួយ, G4, C5, F4 របស់ G # 4, មួយ # 4 C # 5, D # G # 5 4, # D ក្នុងមួយ 4 # 4, D, # 5, D5, D ក្នុងមួយ # # 4 5, D5, A4, # 4 មួយ, C5, F5, C5, # 4 មួយ, F4, C5, 4 មួយ # # 4 មួយ, A4, F4, E4, F4

ត្រលប់ទៅ កំពូល