ការទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃឥតគិតថ្លៃ CRY 5 PC

កុំភ្លេចថាអ្នកអាចមើលឃើញរូបរាងខាងក្រៅ។ ប្រសិនបើគម្រោងនេះនៅច្រកទ្វារអេដែនអ្នកត្រូវតែធ្វើឱ្យល្អប្រសើរជាងនេះទៅនឹងក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នក, ក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកនៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមរបស់ខោនធីខនថិន,

អាន​បន្ថែម
ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ