ក្រុមហ៊ុន Intel Meltdown និង Spectre & Processors របស់ Intel

ការរលាយស្រោមអនាម័យល្អប្រសើរជាងមុន Intel x86, IBM POWER វឌ្ឍនភាពមួយដែលត្រូវបានគេហៅថា ARM ។ អ្នកមិនគួរធ្វើដូចនេះទេប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងថាវាជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាន។ ការរលាយ

អាន​បន្ថែម
ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ