ក្លែងបន្លំ

ភាពវៃឆ្លាត (UI, anglicky Intelligent សិប្បនិម្មិត, AI) ខ្ញុំមិនមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការធ្វើឱ្យទាន់សម័យដល់អ្នកដទៃ។ កំណត់សម្គាល់អំពី "ការឆ្លាតវៃ" សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឌីជីថល, ការធ្វើឱ្យទាន់សម័យរបស់អ្នក

អាន​បន្ថែម
ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ