យក្ស, ភ្នំយក្ស, សួនមនោរម្យឆែក
ហាងប្លក, រូបភាព

ប្លក, រូបភាព

មានតែលទ្ធផលមួយប៉ុណ្ណោះត្រូវបានបង្ហាញ

ត្រលប់ទៅ កំពូល