ពងក្រពើពេញលេញនៃព្រះច័ន្ទ 27.7.2018

សូមមេត្តាអបអរសាទរ! Je tu datum, kdy budeme svědky, pokud námpočasí bude nakloněno, úplnéhozatměníMěsíce។ ព្យាករណ៍ពីតារាសាស្ត្រទៅ bude jedno z nejzajímavějšíchzatměníMěsíce v tomto desetiletí។ យ៉ូហូគ្លាហា

អាន​បន្ថែម
ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ