ធ្វើឱ្យទាន់សម័យរបស់អ្នកបង្កើត Windows 10

V úterý 17 ។ អ្នកត្រូវតែដំឡើង Microsoft podle ដើម្បីធ្វើឱ្យទាន់សម័យនូវប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទាន់សម័យសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10 ។ Tzv ។ អ្នកបង្កើតកម្មវិធីធ្វើឱ្យទាន់សម័យធ្វើឱ្យទាន់សម័យ (verze 1709) ដើម្បីទទួលបាននូវអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ ការបង្កើតនិងការបង្កើតអ្នកបង្កើត

អាន​បន្ថែម
ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ